Bare 1 av 5 er aktive jobbsøkere

Bare 20 % følger aktivt med på stillingsannonser, men over halvparten av oss er åpne for et jobbskifte. Hva om den du ønsker å ansette ikke er blant de første 20 %?

Arbeidsmarkedet i Norge de siste tiårene har i hovedsak vært preget av lavere ledighet og høyere yrkesdeltakelse enn de fleste andre vestlige land. Selv om vi nå står midt oppe i en pandemi, og det kan være mye å bekymre seg over angående arbeidsplassene i flere bransjer, er det fortsatt utfordringer med å rekruttere dyktige fagfolk.

Ikke minst gjelder dette innen IT/Tech-områdene, men i også andre tekniske og kommersielle kategorier. Markedet er stramt, og har vært det lenge. Etterspørselen er større enn tilbudet. Selv om det kan synes å være ledige IT-folk registrert hos NAV, viser det seg at disse ikke matcher det behovet for fagkompetanse og relevant praksis som markedet har behov for.

Svaret i det korte perspektivet blir ofte at arbeidsgiverne konkurrerer om de samme hodene. De som allerede er i jobb, og som i liten grad følger med på stillingene som annonseres. Tiden det tar å lære opp og utvikle nye vurderes som for lang, og tilgangen på utenlandsk arbeidskraft strander ofte på ting som manglende norskkunnskaper.

Det blir et «0-sum spill». Dersom arbeidsgiver A får ansatt en ny fullstack IT-utvikler, mister arbeidsgiver B den tilsvarende hos seg.

I det lengre bildet må arbeidsgivere tenke langs flere dimensjoner for å sikre og utvikle nødvendig kompetanse for å oppnå de forretningsmessige målene de har satt seg. Det hører derimot hjemme i en annen artikkel.

I det korte bildet

I det korte bildet handler det for arbeidsgivere om å konkurrere om de hodene som finnes.
Man må ut å fighte for sitt behov.

Bare drøyt 20 % av arbeidsstyrken følger altså aktivt med på stillingsannonser ifølge Finn Jobb sin siste arbeidsmarkedsundersøkelse. Da holder det sjelden med bare å lyse ut en ledig stilling og vente på søkere.

De gode nyhetene

En god nyhet er at over 50% av oss likevel stiller seg åpne for et jobbskifte, dersom jobben vi tilbys er interessant nok. Denne gruppen er derfor svært attraktiv å nå frem til for arbeidsgivere som skal ansette fagfolk.  For å få deres oppmerksomhet benyttes f.eks. bredere employer branding kampanjer, «intelligente» digitale søkeløsninger av ymse slag, eller man engasjerer profesjonelle hodejegere. Alle kan gi gode resultater, men kan også være kostbare alternativer for noen.

Da bør det være interessant å merke seg et nytt fenomen som er i ferd med å vokse frem her til lands, nemlig s.k. «crowd recruitment».  Dette betyr at «allmenheten» kan benyttes for å mobilisere denne attraktive delen av arbeidsmarkedet. Ikke bare de aktive 20 %, men hele markedet.

Alle kjenner noen, og de vet hvem som er dyktige eller ikke i sitt profesjonelle eller personlige nettverk. Når disse begynner å gi tips og anbefalinger, og får finnerlønn som motivasjon, åpner det for en helt annen tilgang på kandidater enn før. Da er man med og fighter om de beste hodene, også i det korte bildet. Billigere er det også.

Av: Ole Jan Rimstad